Oudercommissie

Welkom op de webpagina van de oudercommissie. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij dit doen.

Als u vragen, opmerkingen of ideeën voor ons heeft, dan kunt u deze mailen naar: ocdetrampoline@gmail.com

De oudercommissie heeft als doel de samenwerking tussen ouders, personeel en schoolbestuur te bevorderen. Het belangrijkste deel van onze taak is het mede-organiseren van activiteiten voor de kinderen op school. Dit doen wij uiteraard samen met de teamleden van Kindcentrum Trampoline.

 

De organisatie

De oudercommissie bestaat uit dertien ouders, waarvan er drie het dagelijks bestuur vormen. We komen ongeveer zes keer per schooljaar een avond bij elkaar. Hierbij zijn ook altijd teamleden aanwezig. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar, wel stellen we het op prijs als u van te voren even een mail stuurt naar de oudercommissie als u de vergadering een keer bij wil wonen.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de samenstelling van de oudercommissie bekend gemaakt en wordt aangegeven hoeveel vacatures ingevuld kunnen worden. In principe kan iedere ouder met een kind op onze school zich aanmelden, behalve ouders die al lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school.

 

De ouderbijdrage

De oudercommissie is volledig afhankelijk van het innen van de ouderbijdrage. Wij hebben geen andere bron van inkomsten.

Het niet innen van de ouderbijdrage heeft direct effect op de hoeveelheid geld die wij aan een activiteit kunnen besteden. Met andere woorden, als er ouders zijn die de ouderbijdrage niet betalen gaat dit ten koste van de activiteiten die wij organiseren. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook, als er ouders zijn die meer dan de vastgestelde ouderbijdrage betalen dan geeft ons dat de mogelijkheid om extra activiteiten te organiseren of om bestaande activiteiten wat uit te breiden.

 

Contacten met MR, directeur en teamleden.

Over de communicatie met MR, directeur en teamleden zijn goede afspraken gemaakt.
Bij vergaderingen van de OC is een MR lid aanwezig en andersom is bij vergaderingen van de MR een OC lid aanwezig. De doelstelling is om ook eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering te plannen. Bij de OC vergaderingen is altijd minimaal een teamlid aanwezig die punten kan meenemen naar het teamoverleg. Indien er zaken zijn die volgens de OC leden beter rechtstreeks met de directeur besproken kunnen worden, dan is er rechtstreeks overleg met de directeur.

Na iedere activiteit vindt er een slotgesprek/ evaluatie plaats over de desbetreffende activiteit en de manier waarop deze is gelopen. Eventuele verbeterpunten kunnen dan meegenomen worden in de organisatie van volgend jaar.