Medezeggenschapsraad

 

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan waarin ouders en leden van het team meedenken, meepraten, adviseren en meebeslissen over zaken die de school aangaan.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De leden van de MR namens de ouders, worden rechtstreeks door de ouders zelf gekozen.

De MR adviseert en beslist mee over bijvoorbeeld: de klassenindeling, de schoolgids, het overblijven, het jaarplan, de begroting, en voor- en naschoolse opvang. Het gaat dus om zaken die van belang zijn voor u en uw kind(eren). U vindt de verslagen van de MR vergaderingen ook op deze pagina.

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van de MR brengen, schroom dan niet om één van ons aan te spreken op het schoolplein of op een andere manier contact op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hiernaast.

 

 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2006) schrijft voor dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. De MR biedt de ouders de mogelijkheid tot meedenken, meepraten en meebeslissen in zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden en heeft een reglement, waarin de taken en bevoegdheden staan beschreven. Voor sommige besluiten is er vooraf instemming van de MR nodig (instemmingsrecht) en voor andere besluiten moet de MR om advies worden gevraagd (adviesrecht). De verkiezing van nieuwe MR-leden (namens de ouders) vindt niet eerder dan 8 weken en niet later dan 4 weken vóór de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden plaats.
Omdat de school onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs valt is er, naast de MR, ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een afvaardiging van de MR neemt deel aan de GMR. Tijdens de vergadering van de GMR komen aangelegenheden aan de orde die voor meerdere scholen van belang zijn en waarover een gezamenlijk besluit moet worden genomen.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de verslagen van de laatste 2 jaar worden gepubliceerd op de website.

Zie hiernaast bij downloads.