Aanmeldinformatie

Aanmelden basisschool

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Als u op deze pagina bent, wilt u waaschijnlijk uw kind inschrijven of bent u op zoek naar informatie over het aanmelden of inschrijven van uw kind. Op deze pagina vindt u daarover informatie of linkjes naar de formulieren voor het inschrijven voor het onderwijs.

Wilt u meer info over de opvang dan verwijzen we u door naar het onderdeel over de opvang.

We vinden het altijd prettig dat er met eventuele nieuwe ouders of verzorgers eerst een kennismakingsgesprek plaatsvindt. Zie hiervoor de betreffende aanmeldformulieren:

 

Aanmelden jonger dan 4 jaar

Aanmelden voor groep 1 t/m 8 (afkomstig van andere school)

Aanmelden Oekraïense kinderen (Запишіться українські діти)

Virtuele 3D rondleiding

 

Als ouder heeft u de plicht uw kind op tijd aan te melden bij een basisschool. U kunt uw kind aanmelden vanaf de geboorte, maar alle kinderen die worden aangemeld tot het derde jaar worden als gelijk ingeschreven beschouwd. Hieronder leest u meer over de procedure die we in Leidschendam-Voorburg met elkaar hebben afgesproken.

Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als de school vol zit. Zie ook de voorrangsregels aan de rechterzijde.

 

Maximaal aantal inschrijvingen

Per kwartaal schrijven wij 6 nieuwe kinderen in groep 1 in. Totaal 24 per schooljaar. Dit gaat om kinderen die 4 worden en nog niet op een andere school zitten. 

 

01-10 tot 31-12 01-01 tot 31-03 01-04 tot 30-06 01-07 tot 30-09
6 kinderen 6 kinderen 6 kinderen  6 kinderen

 

 

Wat u moet weten

 • In Nederland gaan vrijwel alle kinderen naar school als ze 4 jaar zijn. Daarvoor kunnen ze naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
 • Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dit gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: is uw kind op 13 mei jarig, dan gaat de leerplicht in op 1 juni. Lees meer over de leerplicht
 • De Onderwijsinspectie beoordeelt het onderwijs van basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Inspectierapporten leest u op de website van de Onderwijsinspectie
 • Bekijk op de website scholenopdekaart.nl een overzicht van alle basisscholen in Leidschendam-Voorburg

Aanmelden

 • U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden. Wel vragen wij u om scholen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u uw (voor-)aanmelding in wilt trekken of geen gebruik wilt maken van een plaatsingsmogelijkheid
 • Scholen en de gemeente wisselen informatie uit over de plaatsing van leerlingen. Zo krijgen scholen zicht op dubbele plaatsingen en de gemeente op leerlingen die nog nergens geplaatst zijn
 • Welke regels voor aanmelding gelden, hangt af van de leeftijd van uw kind

Vooraanmelden (jonger dan drie jaar)

 • Officieel aanmelden kan pas vanaf 3 jaar. Daarvoor kunt u een vooraanmelding doen. Bijvoorbeeld als de school van uw keuze de volgorde van aanmelden bepalend laat zijn en u meer kans wilt hebben dat uw kind toegelaten wordt
 • Vanaf de geboorte kunt u uw kind vooraanmelden
 • De vooraanmelding wordt een officiële aanmelding op het moment dat uw kind 3 jaar is

Aanmelden (tussen 3 en 4 jaar)

 • U kunt uw kind aanmelden als het 3 jaar is. U hoort van de school van uw keuze hoe u dat doet
 • Heeft u al een vooraanmelding bij ons gedaan voordat uw kind 3 jaar was, dan wordt u gevraagd om deze te herbevestigen. Wij sturen u een mail of bellen u op.
 • Aanmelden betekent niet dat uw kind sowieso wordt toegelaten. U hoort binnen 10 weken of de school uw kind plaatst. Zo niet, dan kan uw kind misschien op een wachtlijst komen

Aanmelding (ouder dan 4 jaar)

 • Uw kind wordt alleen toegelaten op scholen die nog plaats hebben. Informeer daarom eerst welke scholen nog plaats hebben in de groep waar uw kind in thuishoort
 • Na uw aanmelding neemt de school contact op om te bespreken of uw kind kan worden toegelaten
 • De school neemt - als dat kan - contact op met de school waar uw kind eerst op zat. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten

Toelaten

 • De school stuurt u een schriftelijke bevestiging van toelating (dit wordt ook wel plaatsing genoemd)
 • Iedere school heeft eigen criteria voor de toelating van leerlingen. U vindt ze op de website van de scholen
 • Ieder najaar komen de leerplichtambtenaar van de gemeente en de scholen samen om te overleggen over de plaatsing van kinderen. Zij vergelijken hun aanmeldingslijsten met het overzicht van kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden. Iedere school geeft aan welke leerlingen toegelaten kunnen worden en welke op de wachtlijst staan. Zo komt er zicht op dubbele plaatsingen en op leerlingen die nog nergens geplaatst zijn
 • Meer informatie: overzicht van beschikbare plaatsen in groep op basisscholen 
 • Als op een school in de jaargroep van uw kind plaats lijkt te zijn, is dat geen garantie dat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Dit overzicht wordt bijgewerkt op 1 januari, 1 april, 1 augustus en 1 november, dus de informatie in het overzicht kan achterhaald zijn
 • Ook kan een school aangeven niet te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. In dat geval zal de school samen met u een beter passende onderwijsplek voor uw kind zoeken (wettelijke zorgplicht van de school)

Wachtlijst

 • Soms worden er meer kinderen aangemeld dan een school plaats heeft. Er komt dan een wachtlijst. Ons kindcentrum hanteert een wachtlijst van max. 3 kinderen per groep. Meer is niet realistisch. U komt op de wachtlijst als er al 24 kinderen (groep 1) of 28 kinderen in groep (2 t/m 8) zitten. U kunt bij ons opvragen hoe groot de huidige wachtlijst is voor een specifieke groep. Ook hierbij worden de voorrangscriteria gehanteerd. (zie hiernaast)
 • Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. U kunt daarna aangeven of u uw kind op de wachtlijst wilt laten plaatsen. (max. 3 per groep)

Afgewezen

Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. Dat houdt in dat de school u begeleidt bij het vinden van een passende andere school voor uw kind. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

U vindt in ons Schoolondersteuningsprofiel aanvullende informatie over de zorg die wij u kind kunnen bieden.