Zorg

De kinderen op de basisschool verdienen en krijgen goede zorg. Er zijn vele verschillende niveaus op ons kindcentrum en de zorg voor deze kinderen is zeer divers. Als de kinderen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van observaties, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen.
De zorg richt zich op het verbeteren van de leerprestaties en van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De toetsresultaten beschouwen we als indicatie. Het totaalbeeld van de leerling, zoals dat in gesprekken tussen de IB-er en leerkracht aan de orde komt, bepaalt de onderwijsbehoefte van leerling.
We geven vorm aan het handelingsgericht werken.
Daar waar mogelijk is, clusteren we leerlingen en werken we met groepsplannen. Binnen de groepsplannen houden we oog voor het individuele kind. Hierdoor onderscheidt de leerlingenzorg zich tussen algemene leerlingenzorg (voor alle leerlingen) en de zorg voor leerlingen die extra aandacht behoeven in de vorm van extra ondersteuning door de leerkracht en onderwijsassistent en de Columbusklas.

Schoolondersteuningsprofiel

 

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school.
Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert.
Het bestuur stelt het schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast.
Het is opgesteld voor de periode 2017-2021.
De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.

 

Het heeft verschillende functies:

 

  • Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;

 

  • Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio Haaglanden;

 

  • Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.

 

Hiernaast kunt u de pdf-versie openen.